هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

Fumerex

تصاویر

layer1-background

Fumerex

Standalone, battery powered smoke and CO alarm system
FUMEREX یک سیستم تاییدیه دار مستقل هشدار دود و مونوکسید کربن باتری دار است که برای حداکثر استفاده از سادگی , دوام و قابلیت اطمینان طراحی شده است.
در صورت تشخیص دود یا افزایش سطح مونوکسید کربن ، به کاربران مجاز پیام کوتاه ارسال می نماید.