هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

EWF1

تصاویر

layer1-background

EWF1

Wireless photoelectric-based smoke detector
EWF1 آشکارساز دود مبتنی بر فوتوالکتریک بی سیم است.
EWF1 باید با ارسال یک پیام کوتاه مربوطه و یا با استفاده از نرم افزار پیکربندی ELDES به سیستم هشدار متصل شود.
پس از فرآیند اتصال موفق EWF1 ، سیستم یک زون بی سیم می افزاید. در صورت تشخیص دود، EWF1 توسط بلندگوی داخلی هشدارش را اعلام و در مورد این رویداد سیستم ELDES را آگاه می سازد.