هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

کلید کنترل پرده لمسی

تصاویر

layer1-background

کلید کنترل پرده لمسی

Z-Wave
کنترل پرده از طریق اینترنت و اپلیکیشن و کلید
قابلیت قرار دادن حالت پرده بر اساس درصد ارتفاع